Salgótarjáni Tankerületi Központ Mocsáry Antal Általános Iskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mocsáry Antal Általános Iskola

magyar szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62. §-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, /Egyetem intézmény típusának megfelelő jogszabály által előírt képesítés: szaknak megfelelő tanári végzettség ,
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt
 •       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a pályázó szakmai önéletrajza
 •       motivációs levél
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 •       nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertáné Lantos Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-30-798-6289 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Mocsáry Antal Általános Iskola címére történő megküldésével (3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/00401-4/2021. , valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mocsary.sulinet.hu honlapon szerezhet.